Hava Emisyon İzni Alması Gereken Tesisler

 

LİSTE A

LİSTE B

Bu listedeki tesisler için izin Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğünün görüşü alındıktan sonra yetkili makam tarafından verilir.

Bu listedeki tesisler için izin Mahalli Çevre Kurulunun görüşü alınarak yetkili makam tarafından verilir.

1. Isı Üretimi, Maden ve Enerji

1.1. Katı, sıvı ve gaz yakıtlı termik santraller, birleşik ısı güç santralları, ısı santralları:

 

a) Katı ve sıvı yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 20 MW veya daha fazla olanlar.

b) Gaz yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 40 MW veya daha fazla olanlar.

1.1 Katı, sıvı ve gaz yakıtlı termik santraller, birleşik ısı güç santralleri, ısı santralleri:

(Kapsamaz)

1.2. Aşağıdaki yakıtları yakan tesisler:

Kömür, kok, kömür briketi, turba, fuel-oil, odun, plâstik ve kimyasal maddelerle kaplânmamış ve işleme tâbi tutulmuş odun artıkları yakan veya yakma sistemi ısıl gücü toplam 20 MW veya daha fazla olan tesisler

b) Gaz yakıt yakan ve yakma sistemi ısıl gücü toplam 40 MW veya daha fazla olan tesisler

1.2. Aşağıdaki yakıtları yakan tesisler:

a) Kömür, kok, kömür briketi, turba, fuel-oil, odun, plastik ve kimyasal maddelerle kaplânmamış veişleme tâbi tutulmamış odun artıkları yakan ve toplam yakma sistemi ısıl gücü 500 KW’dan büyük 20 MW’dan küçük olan tesisler.

b) Gaz yakıt yakan ve toplam yakma sistemi ısıl gücü 2 MW’dan büyük ve 40 MW’dan küçük olan tesisler

c) Fuel-oil (2 no) yakan ve toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW’dan büyük ve 20 MW’dan küçük olan tesisler.

1.3. Madde 1.2’de belirtilen yakıtlar dışındaki katı ve sıvı yanıcı maddelerle çalışan, toplam yakma ısıl gücü 1 MW ve üzerinde olan yakma tesisleri

1.3. Madde 1.2’de belirtilen yakıtlar dışındaki katı ve sıvı yanıcı maddelerle çalışan, toplam yakma ısıl gücü 100 kW’dan büyük 1 MW küçük olan yakma tesisleri.

1.4. (Kapsamaz)

1.4 Yakma ısıl gücü 1 MW ve üzerinde olan içten yanmalı motorlar (Sondaj tesisleri hariç).

1.5 Egsoz gazı hacimsel debisi 60000 m3/h ve üzerinde olan jeneratör ve iş makinaları tahrikinde kullanılan gaz türbinleri.

(Kapalı çevrim gaz türbinleri hariç).

1.5 Egsoz gazı hacimsel debisi 60000 m3/h’den küçük olan jeneratör ve iş makinaları tahrikinde kullanılan gaz türbinleri. (Kapalı çevrim gaz türbinleri hariç).

1.6 Soğutma suyu debisi 10.000 m3/h ve üzerinde olan soğutma kuleleri

1.6. (Kapsamaz)

1.7. Kapasitesi 30 ton/h ve üzerinde kömür öğütme ve kurutma tesisleri.

1.7. Kapasitesi 1 ton/h’den büyük 30 ton/h’den küçük olan kömür öğütme ve kurutma tesisleri

1.8. Linyit ve taş kömürü briketleme tesisleri

1.8. (Kapsamaz)

1.9. Taş kömürü, linyit, odun, turba, koyu katran ve benzeri maddeleri kullanan kuru damıtma tesisleri (Koklaştırma, gazlaştırma, uçucu maddeleri alma, vb.)

(Odun kömürü üretimi hariç).

1.9. (Kapsamaz)

1.10. Katran, katran ürünleri, katran suyu veya gazı damıtma ve işlenmesiyle ilgili tesisler.

1.10.(Kapsamaz)

1.11. Katı yakıtlardan jeneratör ve su gazı üretim tesisleri.

1.11.(Kapsamaz)

1.12. Parçalama yoluyla hidro karbonlardan gaz yakıt elde edilen tesisler

1.12.(Kapsamaz)

1.13. Kömür gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri

1.13.(Kapsamaz)

1.14. Şist ve benzeri diğer taş ve kumlardan sıvı yakıt elde etmede kullanılan tesisler ile bu yakıtın damıtılması ve işlenmesi için kurulan tesisler.

1.14.(Kapsamaz)

2. Taş, Toprak, Cam, Seramik ve Yapı Malzemeleri

2.1. (Kapsamaz)

2.1. Dinamit ve alev püskürtücü kullanan taş ocakları.

2.2. (Kapsamaz)

2.2. Doğal ve yapay taşlar ile curuf ve molozların kırılması, öğütülmesi, elenmesi için kurulan tesisler. Kum ve çakıl eleme tesisleri hariçtir.

2.3. Çimento ve çimento klinkeri üretme tesisleri.

2.3. (Kapsamaz)

2.4. Boksit, dolomit, alçı, kireç, kireçtaşı, kiselgur, magnezit, kuvars veya şamot üretme ocakları ve pişirme tesisleri.

2.4. (Kapsamaz)

2.5. (Kapsamaz)

2.5. Alçı, kiselgur, magnezit, mineral boya, midye kabuğu, talk, kil, tras ve çimento klinkeri öğütme tesisleri.

2.6. Asbest üretme, işleme ve biçimlendirme tesisleri.

2.7. Asbest ürünlerinin makinalarda mekanik biçimlendirilmesi ve işlenmesi.

2.7. Perlit, Şist ve kil patlatma tesisleri.

2.7. (Kapsamaz)

2.8. Cam üretim tesisleri.

(Cam kırıklarından üretim yapan tesislerle cam elyaflı ve haberleşmede kullanılan cam elyaf üreten tesisler hariç)

2.8. (Kapsamaz)

2.9. (Kapsamaz)

2.8. Cam ve cam ürünlerini asitlerle parlatan ve matlaştıran tesisler.

2.10.Killi seramik ürünlerinin pişirilmesinde kullanılan ve pişirme hacmi 3 m3 ve üzerinde olan ve yükleme yoğunluğu metreküp başına 300 kg ve üzerinde olan tesisler. Elektrikle ısıtılan kafile tipinde olup, dışarı atık gaz atmayan tesisler hariç.

2.10.Killi seramik ürünlerinin pişirilmesinde kullanılan ve pişirme hacmi 3 m3 ve üzerinde olan ve yükleme yoğunluğu metreküp başına 300 kg’ın altında olan tesisler. Elektrikle ısıtılan kafile tipinde olup, dışarı atık gaz atmayan tesisler hariç.

2.12. (Kapsamaz)

2.12.Gazlı beton taşı ve buhar basıncı altında üretilen elyaflı çimentolu levhaları üreten tesisler.

2.13. (Kapsamaz)

2.13.Üretim kapasitesi 10 m3/h ve üzerinde olan, çimento kullanarak beton, harç veya yol malzemesi üreten tesisler.

2.14.Üretim kapasitesi 5 ton/h ve üzerinde olan, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanarak, sıkıştırma darbe veya sarsma ve titreşim yoluyla şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler.

2.14.Üretim kapasitesi 1 ton/h’den büyük, 5 ton/h’den küçük olan, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanarak, sıkıştırma, darbe veya sarsma ve titreşim yoluyla şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler.

2.15.Yol malzemesi hazırlayan tesislerle, katran eritme ve püskürtme tesisleri dahil, kuruldukları yerde bir yıldan fazla kalacak olan mineral malzemeli bitüm veya katran karışımlarını üreten tesisler.

2.15.Yol malzemesi hazırlayan tesislerle, katran eritme ve püskürtme tesisleri dahil, kuruldukları yerde bir yıldan az kalacak olan mineral malzemeli bitüm veya katran karışımlarını üreten tesisler.

3. Çelik, Demir ve Diğer Metallerin Üretilmesi ve İşlenmesi

3.1. Cevherleri kavuran (oksit haline  getirmek için hava altında ısıtılma), eriten ve sinterleyen (ince taneli maddelerin ısıtma yoluyla bir araya bağlanması) tesisleri.

3.1. (Kapsamaz)

3.2. Ham demir veya demir dışı ham metalleri üreten tesisler.

3.2 (Kapsamaz)

3.3. Çelik üretim tesisleri ile, döküm demiri veya ham çelik ergitme tesisleri.

(Ergitme kapasiteleri 2,5 ton/h’e kadar olan döküm demiri ve çelik ergitme tesisleri hariç).

3.3. Ergitme kapasiteleri 2,5 ton/h’e kadar olan döküm demiri ve çelik ergitme tesisleri ile kapasitesi 5 ton ve üzerinde olan vakum ergitme tesisleri.

LİSTE A

LİSTE B

3.4. Kapasitesi 2000 kg ve üzerinde olan çinko ve çinko alaşımları için ergitme tesisleri veya diğer demir dışı metal ergitme tesisleri ile kapasitesi500 kg. üzerindeki rafine tesisleri.

Aşağıdakiler hariç:

- Vakumlu ergitme tesisleri.

- Kalay ve bizmut veya rafine çinko, alüminyum ve bakırdan oluşan düşük ergime sıcaklıklı döküm alaşımları için ergitme tesisleri.

- Basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri.

- Asil metaller veya sadece asil metallerden veya asil metaller ve bakırdan oluşan alaşımlar için ergitme tesisleri.

- Karışımlı lehim banyoları.

3.4. Kapasitesi 50 kg’dan büyük ve 2000 kg.dan küçük olan çinko alaşımları için ergitme tesisleri veya diğer demir dışı metal ergitme tesisleri ile kapasitesi 50 kg.dan büyük ve 500 kg.dan küçük rafine tesisleri.

Aşağıdakiler hariçtir:

- Vakumlu ergitme tesisleri.

- Kalay ve bizmut veya rafine çinko, alüminyum ve bakırdan oluşan düşük ergime sıcaklıklı döküm alaşımları için ergitme tesisleri.

- Basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri.

- Asil metaller veya sadece asil metallerden veya asil metaller ve bakırdan oluşan alaşımlar için ergitme tesisleri.

- Karışımlı lehim banyoları.

3.5. Çelik yüzeylerdeki özellikle ingotların, kütüklerin, çubukların, saçlar vb.nin kabuklarının alevle soyulması için tesisler.

3.5. (Kapsamaz)

3.6. Metal haddeleme tesisleri

Aşağıdakiler hariç:

- Haddeleme genişliği 650 mm’ye kadar olan soğuk haddehaneler.

- Kapasitesi 8 ton/h’in altında olan ağır demir dışı metaller ile kapasitesi 2 ton/h’in altında olan hafif demir dışı metaller  için haddeleme tesisleri

3.6. Genişliği 650 mm’ye kadar olan soğuk bandların haddelenmesi ile kapasitesi

1 ton/h’den büyük ve 8 ton/h’den küçük ağır demir dışı metaller veya kapasitesi 0,5 ton/h’den büyük ve 2 ton/h’den küçük küçük hafif demir dışı metaller için haddeleme tesisleri.

3.7. Demir, temper ve çelik dökümhaneler. Aylık kapasitesi 800 ton’un altında döküm parçası olan model ve maçaların soğuk metodla üretildiği tesisler hariçtir.

3.7 Parça döküm kapasitesi 80 ton/ay’ın altında olan model ve maçaların soğuk metodla üretildiği pik, temper ve çelik döken dökümhaneler.

3.8. Demir dışı metallerin döküldüğü dökümhaneler

Aşağıdakiler hariçtir:

- Sanatla ilgili parçaların döküldüğü dökümhaneler.

- Metal modellerle döküm yapılan dökümhaneler.

- Metallerin hareketli potalarda ergitildiği dökümhaneler.

- Madde 3.4’de belirtilen düşük ergime sıcaklıklı döküm alaşımlarından çekme takımlarının üretildiği dökümhaneler.

3.8. Toplam tutma kuvveti 2 Mega Newton ve üzerinde olan bir veya daha fazla basınçlı dökme makinalarından oluşan tesisler.

 

LİSTE A

LİSTE B

3.9. Kaplama kapasitesi 1 ton/h ve üzerinde olan ergitme banyolu veya alev püskürtme ile metal yüzeylerinin kurşun, kalay ve çinko gibi koruyucu tabakaları ile kaplândığı tesisler. Sendzimir metodu ile çalışan sürekli çinko kaplama tesisleri hariçtir.

3.9. Kaplama kapasitesi 1 ton/h ve altında olan ergitme banyolu veya alev püskürtme ile metal yüzeylerinin kurşun, kalay ve çinko gibi koruyucu tabakaları ile kaplândığı tesisler. Sendzimir metodu ile çalışan sürekli çinko kaplama tesisleri hariçtir.

3.10.(Kapsamaz)

3.10.Florik asit ve nitrik asit kullanarak metal yüzeylerin muamelesi için kullanılan tesisler. Kromlama tesisleri hariçtir.

3.11.Her birim vurma enerjisi 1 kJ ve üzerinde olan makina tahrikli bir veya daha fazla şahmerdandan oluşan tesisler.

3.11.(Kapsamaz)

3.12.(Kapsamaz)

3.12.Çivi, perçin, somun, civata, bilye vb. standart metal parçaların otomatlarda basınçla biçimlendirilen tesisler.

3.13.Her seferinde 10 kg. ve üzerinde patlayıcı madde kullanılarak detonasyon biçimlendirme ve metal kaplama işlemlerinin yapıldığı tesisler.

3.13.(Kapsamaz)

3.14.Anma gücü 500 kW ve üzerinde döner değirmenlerle hurda parçalama tesisleri.

3.14. 100 kW’dan büyük ve 500 kW’dan küçük döner değirmenlerle hurda parçalama tesisleri.

3.15.(Kapsamaz)

3.15.Aşağıdaki makinaların üretim ve tamirinin yapıldığı tesisler.

- Kazanlar

- Hacmi 5 m3 ve üzerinde olan sacdan yapılmış kaplar ve depolar.

- Taban alanı 7 m2 ve üzerinde olan konteynerler.

3.16.Sıcak biçimlendirme metoduyla üretilen çelik dikişsiz boru ve kaynaklı boru üreten tesisler.

 

3.17.(Kapsamaz)

3.17.Soğuk biçimlendirme metoduyla üretilen çelik dikişsiz ve kaynaklı boru üreten tesisler.

3.18. 20 metre ve daha uzun boylarda metal gemi iskeleti ve gemi bölümleri imal eden tesisler.

3.18. (Kapsamaz)

3.19. (Kapsamaz)

3.19.Püskürtmeli maddelerle çelik yapı konstrüksiyonları, çelik konstrüksiyonlar ve saç parçaları yüzeylerinin işleme tâbi tutulduğu tesisler.

(Kapalı devre çalışan püskürtme maddesinin devrede kaldığı tesisler hariç

LİSTE A

LİSTE B

3.20.Günde 1500 ve üzerinde kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler.

3.20.Günde 1500’den az kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten  tesisler.

3.21.Tokmaklama metodu ile metal toz üreten tesisler.

3.21. (Kapsamaz)

3.22. Madde 3.21’de sözü edilen metod dışında alüminyum, demir veya magnezyum tozu veya nikel ihtiva eden toz veya pasta üreten tesisler.

3.22. Madde 3.21’de sözü edilen metod dışında metal tozu ve pastaları üreten tesisler.

4. Kimyasal Ürünler, Tıbbi İlaçlar, Mineral Yapıların Rafinesi ve İşlenmesi

4.1. Kimyasal dönüşüm yoluyla, özellikle aşağıdaki maddelerin endüstriyel üretiminin yapıldığı tesisler.

a) Asitler, bazlar ve tuzlar gibi inorganik kimyasal maddelerin üretildiği tesisler.

b) Islak metod veya elektrik enerjisi kullanılarak metaller ve metal dışı maddelerin üretildiği tesisler.

c) Korendon veya karpit üretim tesisleri.

d) Halojenlerin veya halojen ürünleri ile kükürt veya kükürt ürünlerinin üretildiği tesisler.

e) Fosforlu veya azotlu gübrelerin üretildiği tesisler.

f) Basınç altında çözülen asetilenin üretildiği tesisler (Dissous gaz fabrikaları).

g) Organik kimyasal maddeler ile alkoller, aldehidler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar ve eterler gibi çözücü maddelerin üretildiği tesisler.

h) Plastik maddeler ve kimyasal elyaf üreten tesisler.

i) Selüloznitrat üretim tesisleri

j) Sentetik reçine üreten tesisler

k) Hidrokarbon üreten tesisler

l) Sentetik kauçuk üreten tesisler

m) Kimyasal madde kullanılarak lastik ve lastik karışımı ürünlerin rejenere edildiği tesisler

n) Katran boyaları ve katran boyası ana ürünlerinin üretildiği tesisler

b) o) Sabun ve deterjan üreten tesisler. (Kapasitesi 1 t/gün’den fazla olanlar.) (Nükleer yakıt üretme veya parçalama veya kullanılmış nükleer yakıtların işlenmesi ile ilgili tesisler hariç).

4.1. (Kapsamaz)

LİSTE A

LİSTE B

4.2. (Kapsamaz)

4.2. Bitki koruma veya haşere ile mücadele ilaçları ile bunlarda kullanılan etkili maddelerin öğütüldüğü, mekaniksel karıştırıldığı, paketlendiği, boşaltılarak yeniden paketlendiği tesisler.

4.3. (Kapsamaz)

4.3. Tıbbi ilaçlar ve ilaç ana maddelerinin üretildiği aşağıdaki tesisler.

a) Bitkiler, bitki parçaları ve bitkisel maddelerin özümlendiği, destile edildiği veya benzeri biçimde muamele edildiği tesisler.

(Isıtılmayan etanol ektrasiyon tesisleri hariç).

b) Hayvansal maddeler, canlı ve cansız hayvan organlarının ve sindirim ürünlerinin ilave edildiği ilaç ve ara madde üretilen tesisler.

c) Mikroorganizmalar ile bunlardan oluşan maddeler veya sindirim ürünlerinin katıldığı ilaç ve ara madde üretim tesisleri.

4.4. Petrol ve petrol ürünlerinin destilasyonu, rafinesi veya diğer muameleleri ile mineral ağı, eski yağ veya yağlama maddelerinin üretildiği tesisler

4.4. (Kapsamaz)

4.5. Yağlama sıvıları, yağlama yağları, metal işleme yağları gibi yağlama maddelerinin üretildiği tesisler.

4.5. (Kaspsamaz)

4.6. Kurum üreten tesisler.

4.6. (Kapsamaz)

4.7. Karbon (Sert yanma kömürü) üreten tesisler veya yakma yolu ile elektrotlar, elektrik kullanıcıları veya aygıt parçaları vb. için elektrografit üreten tesisler.

4.7. (Kapsamaz)

4.8. Organik çözücü maddelerin damıtım yoluyla hazırlandığı tesisler. Damıtım kapasitesi 1 ton/h ve üzerindeki tesisler.

4.8. Organik çözücü maddelerin damıtım yoluyla hazırlandığı tesisler. Damıtım kapasitesi 0.5 ton/h üstünde ve 1 ton/h’in altında olan tesisler için.

4.9. Kapasitesi 1 ton/gün ve üzerindeki doğal reçine ergitme tesisleri.

4.9. Kapasitesi 1 ton/gün ve üzerindeki sentetik reçinelerin ergitildiği tesisler.

4.10. (Kapsamaz)

4.10.Üretim kapasitesi … ton/gün ve üzerinde olan vernik, cila ve baskıda kullanılan boya üretilen tesisler.

LİSTE A

LİSTE B

5. Organik Maddelerle Yüzeylerin Muamelesi, Profil Biçimindeki Plâstik Malzemelerin Üretimi, Plâstik Maddeler ve Reçinelerin Diğer İşlenme Biçimleri.

5.1. Maddelerin, profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin cilalandığı ve kurutulduğu tesisler.

Cilaların organik çözücü madde ihtiva ettiği ve kullanım kapasitesinin 250 kg/h ve üzerinde olan tesisler.

5.1. Maddelerin, profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin cilalandığı ve kurutulduğu tesisler.

Cilaların organik çözücü madde içerdiği ve kullanım kapasitesinin 25 kg/h’den büyük ve 250 kg/h’den küçük olan tesisler.

5.2. Profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin döner baskı makinaları ile basıldığı ve arkasından kurutulduğu tesisler.

Boya ve cila maddeleri:

a) Organik çözücü olarak yalnız etanol ihtiva eden ve bundan 500 kg/h ve üzerinde kullanılan veya

b) Diğer organik çözücüler içeren ve bunlardan 250 kg/h ve üzerinde kullanılan tesisler.

5.2. Profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin döner baskı makinaları ile basıldığı ve arkasından kurutulduğu tesisler.

Boya ve cila maddeleri:

a) Organik çözücü olarak yalnız etanol ihtiva eden ve bundan 50 kg/h’den çok ve 500 kg/h’den az kullanılan veya

b) Diğer organik çözücüler içeren ve bunlardan 25 kg/h’den fazla ve 250 kg/h’den az kullanılan tesisler.

5.3. Cam elyaf mineral elyaflar veya profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin kimyasal tabaka ile kaplândığı emprenye edildiği, doyurulduğu ve arkasından kurutulduğu tesisler. Kimyasal maddeler

a) Sentetik reçineler veya

b) Plastik maddeler ve lastik organik çözücü madde kullanımı 250 kg/h ve üzeri.

5.3. Profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin plastik maddeler ve lastik ile kaplânması, emprenye edilmesi ve kurutulması için kullanılan tesisler.

Organik çözücü kullanım kapasitesi 25 kg/h’den çok 250 kg/h’den az olan tesisler.

 

5.4. Madde ve araç gereçlerin katran, katran yağı veya sıcak bitümle kaplândığında doyurulduğu tesislerde Kabloların sıcak bitümle doyurulduğu ve kaplândığı tesisler hariçtir.

5.4. (Kapsamaz)

5.5. Tellerin fenol veya kresol reçinesi kullanılarak izole edildiği tesisler.

5.5. (Kapsamaz)

5.6. Bant biçimindeki malzemeleri plastik maddelerle kaplayan tesislerle plastik maddeler, yumuşatıcılar okside beziryağı ve diğer maddelerden meydana gelen karışımları kurutan tesisler.

5.6. (Kapsamaz)

5.7.

5.7. Üretim kapasitesi 500 kg/hafta ve üzerinde olan stiren katkılı veya aminli epoksi reçineli sıvı ve doymamış poliester reçinelerinin işlendiği tesisler.

LİSTE A

LİSTE B

5.8. (Kapsamaz)

5.8. Isıl işlem yoluyla fran, üre, fenol, resorsin maddeleri veya ksilen reçinesi gibi amino plast veya fenolplastların kullanımı ile madde üretilen tesisler. Ara girdi maddeleri 10 kg/h ve üzerinde olan tesisler dahildir.

5.9. (Kapsamaz)

5.9. Asbest kullanılmaması koşulu ile fenol veya diğer plastik reçineli bağlayıcı maddelerin kullanılması suretiyle balata üretilen tesisler.

5.10. (Kapsamaz)

5.10.Organik bağlayıcı maddeler veya çözücüler kullanılarak yapay zımpara plakaları, parçaları, zımpara kağıtları veya dokularının üretildiği tesisler.

5.11. (Kapsamaz)

5.11.Poliüretan biçimlendirme maddeleri veya poliüretan köpüğü ile maddeler içerisinde boşluk oluşturma çalışmaları yapan tesisler.

(Ana girdi maddelerinin 200 kg/h ve üzerindeki tesisler dahil, termoplâstik poliüretan kullanan tesisler hariç).

6. Odun ve Selüloz

6.1. Odun, sap, saman ve diğer benzeri elyaf maddelerinden selüloz üretilen tesisler.

6.1. (Kapsamaz)

6.2. Bir veya birden fazla kağıt makinasının bulunduğu, kağıt bandı çıkışı ile sarma merdanesi arasındaki kağıt bandı uzaklığının 75 m veya daha uzun olduğu tesisler.

6.2. Karton veya oluklu mukavva üreten, bir veya birden fazla makina bulunan kağıt çıkışı ile sarma merdanesi arasındaki kağıt bandı boyunun 75 mve üzerinde olduğu tesisler.

7. Besin Maddeleri, İçkiler, Yemler ve Tarımsal Ürünler.

7.1. (Kapsamaz)

7.1. Belediye sınırları içerisindeki ahırlar ve tavuk çiftlikleri:

a) 7000 tavuk kapasiteli

b) 14000 piliç ve kesimlik tavuk kapasiteli

c) 700 büyük baş hayvan ve 2000 küçük baş hayvan kapasiteli ve üzerindeki tesisler.

7.2. Kesim Tesisleri:

a) Haftada 5000 kg canlı tavuk ağırlığı veya üzerinde kesim yapılan tesisler veya

b) Haftada 40.000 kg. diğer canlı hayvanların kesimi yapıldığı tesisler.

7.2. Kesim Tesisleri:

a) Haftada 500 kg’dan çok 5000 kg’dan az canlı tavuk ağırlığında kesim yapılan tesisler.

b) Haftada 4.000 kg’ın üzerinde 40.000 kg’ın altında diğer canlı hayvanların kesildiği tesisler.

LİSTE A

LİSTE B

7.3. Hayvansal yağların ergitildiği tesisler. Özel kesim tesislerinde  kazanılarak işlenilen haftalık işleme kapasitesinin 200 kg.a kadar olduğu tesisler hariçtir.

7.3. (Kapsamaz)

7.4. (Kapsamaz)

 

7.4. Patates, sebze, et, balık ve benzeri besinlerin insanların beslenmesi amacı ile ısıtılarak işlendiği tesisler.

Aşağıdakiler hariçtir:

- Yukarıdaki besinlerin sterilize edildiği tesisler (konserve etme).

- Lokantalar, kantinler, hastaneler ve benzeri kuruluşlar.

- Haftada 8.000 kg’dan az et işleyen kasaplar

-Bağırsak ve işkembe temizleme tesisleri. Madde 7.2, Madde 7.4 ve Madde 7.5’de verilen sınırların altındaki kapasitedeki tesisler hariçtir.

7.5. (Kapsamaz)

7.5. Et ve balık tütsüleme tesisleri.

Aşağıdakiler hariç:

- Lokantalar veya

- Haftalık tütsüleme kapasitesi 1.000 kg’ın altındaki tesisler.

7.6. (Kapsamaz)

7.6. Bağırsak ve işkembe temizleme tesisleri. (Madde 7.2, Madde 7.4 ve Madde 7.5’de verilen sınırların altındaki kapasitedeki tesisler hariç.

7.7. Hayvan kesim artıklarından jelatin ve tutkal üretim tesisleri

7.7. (Kapsamaz)

7.8. Kemik, kıl, yün, boynuz, tırnak ve kan gibi kesim artıklarından yem, gübre ve teknik yağların üretildiği tesisler

7.8. (kapsamaz)

7.9. Yünün dışında, işlenmiş hayvan derisi ve kılı depolama ve işleme tesisleri. 7.2’de belirtilmeyen ve işletmenin kendi ihtiyacı için kazandığı hayvansal kıllar hariç.

7.9. (Kapsamaz)

7.10.İşlenmemiş kemiklerin depolandığı tesisler. Aşağıdakiler hariçtir:

- Haftalık et üretim kapasitesi 4.000 kg’ın altında olan kasaplar.

- 7.2’de söz konusu edilmeyen tesisler.

7.10. (Kapsamaz)

7.11.Hayvan cesetlerini ortadan kaldırma tesisleriyle, hayvan organları veya hayvansal ürünlerin ortadan kaldırıldığı tesislere gönderilmek üzere depolandığı tesisler.

7.11. (Kapsamaz)

LİSTE A

LİSTE B

7.12.

7.12. Tabakalanmamış hayvan derilerinin kurutulduğu, tuzlandığı, depolandığı tesisler. 7.2, 7.4 ve 7.5’te verilen sınırların altındaki kapasiteli tesisler hariçtir.

7.13.

7.13. Tabakhaneler

7.14. Hayvan dışkısı kurutma tesisleri.

7.14. (Kapsamaz)

7.15. Balık unu ve balık yağı üretim tesisleri.

7.15. (Kapsamaz)

7.16. Balık unu üretim tesisleri ile kapalı kaplarda balık unu depolama tesisleri.

7.16. (Kapsamaz)

7.17.Günlük üretim kapasitesi 500 ton ve üzerinde olan un ve yem öğütme tesisleri.

7.17. Günlük üretim kapasitesi 100 tondan fazla ve 500 ton’dan az olan un ve yem öğütme tesisleri.

7.18.

7.18.Maya ve nişasta üretim tesisleri.

7.19.Şeker fabrikaları.

7.19. (Kapsamaz)

7.20.

1.20.Melas ve bira üretim tesisleri.

7.21.

7.21.Hayvansal ve bitkisel maddelerden asitler kullanarak baharat üreten tesisler.

7.22.

7.22.Kavurma kapasitesi 75 kg/h ve üzerinde olan kahve kavurma tesisleri.

7.23.

7.23.Kahve yerine geçen ürünlerin tahıl, kakao ve fıstık kavurma tesisleri.

7.24.

7.24.Süt tozu üretim tesisleri.

7.25.

7.25.Meyan kökü hülasası ve çikolata üretim tesisleri.

7.26.Bitkisel yağ fabrikaları.

 

8. Artık Maddelerin Değerlendirilmesi ve Ortadan Kaldırılması

8.1. Katı ve sıvı maddelerin yakma yoluyla kısmen veya tamamen ortadan kaldırıldığı ve yakma kapasitesinin 750 kg/h ve üzerinde olduğu tesisler. Halojenli hidrokarbonları ihtiva eden maddelerin ortadan kaldırılmasında kullanılan tesisler için de tesis işletmeye alınmasından sonra aynı yerde 6 aya kadar bir sürede çalıştırılacaksa izin gereklidir.

8.1. Katı ve sıvı maddelerin yakma yoluyla kısmen veya tamamen ortadan kaldırıldığı ve yakma kapasitesinin 750 kg/h’den az olduğu tesisler. Halojenli karbonhidratları ihtiva eden maddelerin ortadan kaldırılmasında kullanılan tesisler için de tesis işletmeye alınmasından sonra aynı yerde 6 aya kadar bir sürede çalıştırılacaksa izin gereklidir.

LİSTE A

LİSTE B

8.2. Yanıcı katı ve sıvı maddelerin yetersiz oksijen etkisi altında ısıl parçalanmaya tabi tutulduğu tesisler (piroliz tesisleri)

8.2. (Kapsamaz)

8.3. Yanma yoluyla katı maddelerden belli maddelerin kazanılması ile ilgili tesisler.

8.3. Küle dönüştüren yakma ocaklarından asil metallerin geri kazanıldığı tesisler. Çıkış maddelerinin 200 kg/gün’den daha az olduğu tesisler dahildir.

8.4.

8.4. 1 ton/h ve üzerindeki kapasitede çöp işleme tesisleri.

8.5. Çöplerden gübre üreten tesisler.

8.6. (Kapsamaz)

9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması

9.1. Yanıcı gazlar için 30 ton ve üzerindeki kapasitede depolama tesisleri.

9.1. Yanıcı gazlar için 3 ton’dan büyük, 30 tondan küçük kapasiteli depolama tesisleri.

9.2. Mineral yağlar, sıvı mineral yağı ürünleri veya diğer maddelerden kazanılan metanolün depolandığı 50.000 ton ve üzerinde depolama kapasitesi olan tesisler.

9.2. Mineral yağlar, sıvı mineral yağı ürünleri veya diğer maddelerden kazanılan metanolün depolandığı 10.000 ton’un üzerinde ve 50.000 ton’un altında depolama kapasitesi olan tesisler.

9.3. Akrilnitril depolandığı ve depolama kapasitesinin 5.000 ton ve üzerinde olduğu tesisler.

9.3. Akrilnitril depolandığı ve depolama kapasitesinin 350 ton’un üstünde ve 5.000 ton’un altında olduğu tesisler.

9.4. Klor’un depolandığı ve depolama kapasitesinin 200 ton ve üzerinde olduğu tesisler.

9.4. Klor’un depolandığı ve depolama kapasitesinin 10 ton’un üzerinde ve 200 ton’un altında olduğu tesisler

9.5. Kükürtdioksit’in depolandığı ve depolama kapasitesinin 500 ton ve üzerinde olduğu tesisler.

9.5. Kükürtdioksit’in depolandığı ve depolama kapasitesinin 20 ton’un üzerinde ve 500 ton’un altında olduğu tesisler.

9.6. Sıvı oksijenin depolandığı ve depolama kapasitesinin 2.000 ton ve üzerinde olduğu tesisler.

9.6. Sıvı oksijenin depolandığı ve depolama kapasitesinin 200 ton’un üzerinde ve 2.000 ton’un altında olduğu tesisler.

9.7. Amonyumnitrat’ın depolandığı ve  depolama kapasitesinin 5.000 ton ve üzerinde olduğu tesisler.

9.7. Amonyumnitrat’ın depolandığı ve depolama kapasitesinin 500 ton’un üzerinde ve 5.000 ton’un altında olduğu tesisler.

9.8. Sodyumklorat’ın depolandığı ve depolama kapasitesinin 250 ton ve üzerinde olan tesisler.

9.8. Sodyumklorat’ın depolandığı yer depolama kapasitesinin 25 ton’un üzerinde ve 250 ton’un altında olduğu tesisler.

9.9. (Kapsamaz)

9.9. 5 ton veya üzerindeki bitki koruma maddeleri ve haşereye karşı korunma maddelerinin depolandığı tesisler.

LİSTE A

LİSTE B

9.10. 100 ton/gün ve üzerindeki katı çöplerin aktarıldığı ve işlendiği tesisler.

9.10. (Kapsamaz)

9.11. (Kapsamaz)

9.11. Kuru durumda olan, tozlanabilen yığma maddelerin, damperli araçlar ve devirmeli depolar, kepçeler ve diğer teknik araç ve gereçlerle doldurulup boşaltıldığı açık veya tam kapalı olmayan depolama tesisleri. 200 ton/gün ve üzerinde madde aktarılan tesisler dahil olup, hafriyat çalışmaları, cevher üretim tesisleri hariçtir.

10. Diğerleri

10.1. Patlama tehlikesi olan maddelerin üretildiği, işlendiği, geri kazanıldığı veya ortadan kaldırıldığı tesisler.

10.1. (Kapamaz)

10.2. Seluloit üretim tesisleri.

10.2. (Kapsamaz)

10.3. Azot içeriği % 12.6’ya kadar olan Nitroselüloz kullanılarak vernik ve baskı boyası için katkı maddesi üreten tesisler.

10.3 (Kapasamz)

10.4. Doğal asfaltın ergitildiği ve damıtıldığı tesisler.

10.4. (Kapsamaz)

10.5. Zift buharlaştırma tesisleri.

10.5. (Kapsamaz)

10.6. (Kapsamaz)

10.6. Sülfatterebentin yağı veya Tall-yağının temizlenmesi ve hazırlanması için kullanılan tesisler.

10.7. (Kapsamaz)

10.7. Kükürt ve kükürt bileşiklerinin kullanılması suretiyle doğal veya sentetik kauçuk vulkanize olduğu tesisler.

Aşağıdaki tesisler hariç:

- Saatte 50 kg’dan az kauçuk işlenen tesisler veya

- Yalnıt vulkanize kauçuk kullanılan tesisler.

10.8. (Kapsamaz)

10.8. Yapıları koruma, temizleme, ahşap koruma veya yapıştırma maddelerinin üretildiği üretim kapasitesi 1 ton/gün’den daha fazla olan tesisler.

(Sadece suyun çözüm maddesi olarak kullanıldığı ve Madde 4.1’de verilen tesisler hariç).

10.9. (Kapsamaz)

10.9 Halojenli aromatik hidrokarbonlar kullanılarak ahşap koruma maddeleri üreten tesisler, Madde 4.1’de verilen tesisler hariçtir.

LİSTE A

LİSTE B

10.10. (Kapsamaz)

10.10. Boya hızlandırıcıların kullanılarak flakaj, iplik veya kumaşların boyandığı tesislerle, gergef tesisleri; yüksek basınç altında çalıştırılan tesisler hariçtir.

10.11. (Kapsamaz)

10.11. Alkalik maddeler, klor ve klor bileşikleri kullanıldığı iplik veya kumaş ağartma tesisleri.

10.12. (Kapsamaz)

10.12. Cam şişelerin otomatik temizlendiği, doldurulduğu veya paketlendiği, saatlik kapasitesi 25.000 şişe ve üzeri olan tesisler.

10.13. (Kapsamaz)

10.13. Otomatik araba yıkama hatları.

10.14. (Kapsamaz)

10.14. Tahrik gücü 100 kW ve üzerinde olan hızar tesisleri.

10.15. (Kapsamaz)

10.15. 3.000 kW ve üzerindeki anma güçlü motorlar ve gaz türbinleri için deney merkezleri veya bu güçlerde motor ve gaz türbinlerinin bulunduğu deney standları.

10.16. (Kapsamaz)

10.16. Helikopter, tepkili tahrikler veya jetler için veya bunların bulunduğu deney merkezleri.

10.17. (Kapsamaz)

10.17. Yılda beş gün ve daha uzun süre motorlu spor antremanlarının yapıldığı tesisler.

10.18. (Kapsamaz)

10.18. Üretim kapasitesi 25 ton/h ve üzerinde olan hava sıvılaştırma tesisleri.