Gfb Başvuru Formu Ekleri

 

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ

ÖZEL BELGELER

ORTAK BELGELER

İZİN KONULARI

Emisyon

8- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

1-ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı.

2-3194 Sayılı İmar Kanunun Kapsamında;

2.1-12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

- Yapı kullanma izin belgesi

- İşletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,

2.2-12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

- İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası ve benzeri)

-İşletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,

3-Ticaret Sicil Gazetesi3

4-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge.

5-İşletme Belgesi veya İşletme Belgesinden muaf olduğuna dair belge

6-Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları)

7-İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları)

Gürültü Kontrolü

-

Atıksu Deşarjı

8- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27.4.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için)

Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı

8- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27.4.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için)

Derin Deniz Deşarjı

8- Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı

LİSANS KONULARI

Geri Kazanım

Tehlikeli Atık

Tehlikesiz Atık

Atık Yağ

Bitkisel Atık Yağ

Atık Pil ve Akümülatör

Ambalaj Atığı

Ömrünü Tamamlamış Lastik

8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

10- Sanayi Sicil Belgesi

Bertaraf

Atık Yakma ve Birlikte Yakma

8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

Düzenli Depolama

8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

10- Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi

Ara Depolama

Tehlikeli Atık

8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

10- Geri Kazanım/Bertaraf Tesisi ile Yapılan Protokol

11- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi

İşleme

Tıbbi Atık Sterilizasyon

8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

10- Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri

Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme

8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

Tanker Temizleme

8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

Hurda Metal

8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

Atık Kabul Tesisi

8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

9- Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi

Arındırma

PCB Arındırma

8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

2 : İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin(toz tutma toplama, arıtma sistemleri, vb…) sağlandığının belirtilmesi zorunludur.

3 : Çevre İzin ve Lisansına Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma ve Ambalaj Atıkları Geri Dönüşümü konularında başvuran işletmelerin Ticaret Sicil Gazetesinde

İşletmenin ambalaj atıklarının toplanması ayrılması ve geri dönüşümü konularında faaliyet gösterdiğine dair bilgilerin yer alması zorunludur.

4 : İşletmelerde ilgili yönetmeliklerde belirtilen fiziksel şartların sağlandığının belirtilmesi zorunludur.